Ponuka

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Animácia ANM
Aplikovaná elektronika AEN
Aplikovaná informatika API
Audio AUX
Audio a videotechnika AVT
Automatizácia AUT
Číslicová technika CIS
Databázové aplikácie DAA
Dejepis DEJ
Digitálna technika DGI
Ekonomika EKO
Ekonomika a právo EPQ
Elektroenergetika EEN
Elektronika ELE
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické merania ELM
Elektrotechnika ELK
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Grafická komunikácia GRK
Grafické systémy GRS
Informačné technológie ITE
Informatika INF
Kompozície KMP
Manažérstvo MAN
Matematika MAT
Mikroprocesorová technika MIT
Modelovanie MOD
Multimédiá MUM
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obrazová, zvuková a multimediálna technika OBZ
Operačné systémy OSY
PC architektúra PAY
Počítačová grafika POG
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Prax PRA
Priemyselná informatika PIT
Programovanie PRO
Publikácie a prezentácie PUZ
Ročníkový projekt RPJ
Ruský jazyk RUJ
Serverové technológie SXT
Sieťové technológie SIE
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Softvérové aplikácie SWE
Správanie SPR
Technická angličtina TFA
Technické kreslenie TCK
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Video VIO
Výpočtová technika VYT
Web WEB

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
    Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
  • +421 48 4723310, +421 48 4153102

Fotogaléria